Etterforsker1 Gruppen

Landets største innen privatetterforskning
Tilbake til bloggen

Foreldre kidnappet barn

Tid å lese: 4 minutter
Foreldre kidnapper sine egne barn.
Overvekt av kvinner som kidnapper barn

Foreldre kidnappet barn. Martin Vaage er god på barnebortføringer, med lang erfaring fra saker.

Vaage hjelper kvinner og menn i Norge og i andre land med å få hjem bortførte barn, og kjenner godt til saken til Engebakken som Nettavisen har skrevet om.

Mange land har avtalt regler som skal gjelde når en ulovlig bortføring har funnet sted. Vi er tilsluttet to internasjonale konvensjoner om barnebortføring; Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 og Europarådskonvensjonen av 20. mai 1980. Begge konvensjonene er gjennomført i norsk rett ved lov av 8. juli 1988 nr. 72 (barnebortføringsloven). I tillegg har vi en nordisk konvensjon som gjelder mellom de nordiske landene. Haagkonvensjonen er mest praktisk og anvendt av flest land.

Begge kjønn opplever vanskeligheter med rettsprosesser i utlandet og feil råd som gjør at de kommer feil ut. Når det kommer til bidrag så er det bare menn som kreves for barnebidrag. Det er kun fedre i Norge som må betale barnebidrag til en barnebortfører, sier Vaage til Nettavisen.

Bidrag til kidnappet barn

Vaage sier at utbetaling av birdag kan være utløsende for en bortføring, fordi mor vet at hun vil få norsk barnebidrag å leve av i hjemlandet.

Mange foreldre kontakter privatetterforskere som Etterforsker1 Gruppen AS, for å få bistand i bortføringssaker.

Hvem som har foreldreansvaret for barnet følger som oftest av loven i det landet hvor barnet er bosatt. For barn som er fra Norge følger ansvaret direkte av reglene i barneloven, barnevernloven, av avtale mellom foreldrene, eller av en domstolene.

Foreldre som er gift har felles ansvar for barna. Gifter foreldrene seg etter at barna er født, får de felles ansvar for barna.

Samboere får felles foreldreansvar for barn. Dette gjelder for alle som er født etter 1.1.2006. Før denne datoen måtte ugifte foreldre sende informasjon til folkeregisteret om at de skulle ha felles ansvar. Har de ikke sendt en melding, har mor foreldreansvaret.

Det er med på å forverre og forlenge situasjonen for barnet, mener Vaage.

Nesten tusen barn på over ti år

Hvor mange foreldre som betaler bidrag for barn som har blitt kidnappet til andre land, finnes det ikke tall på.

I følge regjeringens tall har nesten tusen barn blitt bortført siden 2000-tallet. Tallene viser en økende trend.

Nav behandler saker der bidrag skal stoppes, etter denne loven som kom for fire år siden. Av over 150 barnebortfører fra 2015 og frem til idag har Nav fått melding over 100 barn. Dette er saker der NAV har vurdert stopp i betaling av bidrag.

Av de over 100 sakene er over 50 avsluttet, slik at utbetalinger av ytelser og bidrag er gjenopptatt. NAV har ikke tall på hvordan disse sakene er avsluttet. Det vil siom barnet kom tilbake til Norge, eller om bortføringen har blitt endret som følge av at mottakerlandet har avsagt dom på at barnet ikke skal tilbake, slik tilfellet var i saken til pappa Fredrik Engebakken (les egen sak).

Overvekt kvinner bortfører barn

I 2018 begynte NAV å loggføre om bortfører var mamma eller pappa. Av over 30 saker i 2018 og 2019, er pappa bortfører i sju saker og mor bortfører i 27 saker.

Nettavisen ba NAV om tall på hvor mange menn og kvinner, som har kidnappet sine barn fra landet, og som mottar ytelser i utlandet.

Vi har dessverre ikke tall på kidnappers kjønn og mottak av ytelser for barn i utlandet. For å få statistikk på dette ville vi måtte gå gjennom hver enkelt sak og manuelt lage oversikt. Vi regner dette som for altfor krevende, svarer NAV på Nettavisen begjæring å se på disse tallene.

NAV har derimot oversikt over totalt antall mottakere av ytelser i utlandet. Totalt mottar over 400 papper og neste 700 mammer barnebidrag i utlandet, viser NAVs oversikt.

Premierer kidnapping

Advokat Morten Furuholmen sier at det er stort sett pappaer som blir sittende igjen med den økonomiske belastningen ved å finansiere en bortførers livsopphold gjennom ytelser for barnet.

Nettavisen ønsker å komme i kontakt med foreldre som betaler bidrag for sine barn som er kidnappet til utlandet. Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med mammaer.

Kidnapping fra den som har ansvaret for barnet, er straffbart etter loven. Det samme gjelder der et barn ulovlig holdes tilbake i utenfor Norge, både samvær eller lovlig ferieopphold. Det er også straffbart å bortføre et barn fra barnevernet. Den skyldige blir straffet med fengsel i opptil seks år eller en klekkelig bot.

Offentlig påtale er ikke betinget av fornærmedes begjæring.

Fordi fokuset er «barnas beste», så kan man ikke stoppe ytelsene, selv om barnet skulle vært tilbake i Norge. Så kan man spørre seg selv om det virkelig er «barnets beste» å gjøre det økonomisk attraktivt å stikke av med et barn. Det vil si at vi er med på å finansiere en kriminell handling. Eller om «barnets beste» hadde vært å gjøre kidnapping lite økonomisk lukrativt, og sørget for at barna kom tilbake så fort som mulig.

I dag blir barnekidnapping premiert. Mange av disse mammaene kan bli hjemmeværende med en inntekt (ytelser fra norske menn) som er bedre enn en vanlig lønn i landet de oppholder seg, sier Furuholmen.

Haagkonvensjonen om kidnappet barn fungerer ikke

Morten Furuholmen har jobbet med en rekke bortføringssaker. Han sier at Haagkonvensjonen ikke fungerer som den skal, fordi konvensjonen åpner opp for omkamp om retten i mottakerlandet.

Haagkonvensjonen om internasjonal kidnapping er det virkemiddelet myndighetene har for å løse internasjonale slike barnebortføringssaker. Haagkonvensjonens klare formål er å ivareta barnas beste, og å sikre at kidnappede barn kommer raskt tilbake til bostedslandet. Landene som har tiltrådt konvensjonen har forpliktet seg til å følge bestemte fremgangsmåter for behandlingen av disse sakene.

Justis- og beredskapsdepartementet opererer kun gjennom offisielle kanaler for internasjonalt samarbeid. I særlig vanskelige saker etter konvensjonen kan det være behov for å involvere Interpol og lokale politimyndigheter.

Detektiver i Etterforsker1 bistår

Vi i Etterforsker1 AS er spesialister på privatetterforskning, og med moderne teknologi kan vi tilby en av Norges beste etterforskningstjenester, både til privatpersoner og til næringslivet.

Ta kontakt med oss idag hvis du trenger hjelp!

Kontaktskjema

Kontakt oss helt gratis og uforpliktende. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Telefon: +47 21 60 81 78
Epost: post@etterforsker1.no

  (vi garanterer 100% diskresjon)

  Dagsrevyen reportasje om Etterforsker1

  Etterforsker1 på NRK Dagsrevyen
  NRK Dagsrevyen besøker Etterforsker1 Gruppen.

  InsiderFEM episode om Etterforsker1

  Etterforsker1 Insider TVNorge Marte Bratberg
  Discovery+ og Marte Bratberg ble med oss på jobb. Følg våre medarbeidere på Insider FEM.

  Privatetterforsker podcast

  Privatetterforsker podcast med Thomas Matheisen
  Hør Privatetterforsker Podden med Thomas Mathiesen på Spotify og Youtube. Kontakt oss hvis du har spørsmål du ønsker at vi tar opp.

  Hele verden

  Vi holder til i Norge, men vi reiser verden rundt for å etterforske for deg! Gjennom våre erfarne partnere har vi mulighet til å utføre tjenester i hele verden på kort varsel.

  24 timer i døgnet

  Våre 65 medarbeidere jobber både dag og natt for deg. Våre spanere er dine øyne og ører når du ikke er der selv.

  Foreldre kidnappet barn