Etterforsker1 Gruppen

Landets største innen privatetterforskning
Tilbake til bloggen

Trakassering definisjon

Tid å lese: 6 minutter

Trakassering er et utbredt samfunnsproblem som påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet som helhet på en rekke måter. Vi tar her for oss hva trakassering definisjon er og hva det ikke er.

Denne artikkelen gir en omfattende gjennomgang av ulike former for trakassering, konsekvenser og hvordan man kan forebygge dem. Det blir også skrevet om de juridiske rammene og samfunnets rolle i å bekjempe trakassering.

Trakassering

Trakassering har mange forskjellige uttrykk. Denne type uakseptabel oppførsel kan være rettet mot en persons egenskaper, som for eksempel deres personlighet eller utseende. Eller så kan den målrettes mot arbeidsforhold, inkludert faglig degradering og urettferdig fordeling av oppgaver. Krenkende oppførsel kan komme gjennom både direkte bruk av ord og handlinger, samt gjennom mer indirekte metoder. Trakassering kan komme gjennom enkelthendelser, men også gjennom lengre perioder. Hvis det skjer at det forekommer over lengre tid så kalles det ofte for mobbing som er en form for trakassering.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Det er ikke bare kvinner som blir seksuelt trakassert på jobben, menn blir også seksuelt trakassert, bare ikke i like stor grad. Ifølge kifinfo.no svarte 299 av 17 984 menn at de har blitt seksuelt trakassert på den nåværende jobben deres. Dette utgjør 21% av menn og 79% av kvinner.

Trakassering som kommer av visse ting som for eksempel etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse, religion og den type ting er ulovlig ifølge likestillings- og diskriminering loven.

Mer enn en av fem har blitt trakassert på jobb

Trakassering på jobb er et alvorlig problem som mange mennesker opplever. Det kan være ganske belastende å bli utsatt for ubehagelige handlinger eller kommentarer som mobbing, diskriminering eller seksuell trakassering på arbeidsplassen. Trakassering kan komme i mange forskjellige former. Det kan være uønskede negative handlinger, til ydmykende, skremmende ytringer. Det kan også ta form i fysiske eller verbale overgrep. Det er viktig å vite at trakassering på jobb kan påvirke personen som blir trakassert og arbeidsmiljøet rundt dem. De mest vanlige formene for trakassering er mobbing og seksuell trakassering, spesielt på arbeidsplassen. All trakassering er uønsket eller en enveis atferd.

En arbeidsgiver er pliktig til å organisere og lede arbeidet sånn at ingen arbeidstakere blir utsatt for all form for trakassering. Men hvis det skjer at en arbeidstaker blir trakassert så har arbeidsgiveren ansvar for å følge opp det som skjedde i etterkant. Det finnes også noen steg man kan følge for å forebygge trakassering på arbeidsplassen.

Konsekvenser av trakassering

Trakassering har alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for det, og det påvirker også samfunnet som helhet. Noen av de mest åpenbare konsekvensene inkluderer:

– Psykiske helseproblemer: Ofre for trakassering kan oppleve angst, depresjon, lav selvtillit og andre psykiske helseproblemer som en følge av trakasseringen de har blitt utsatt for.

– Fysiske helseproblemer: Trakassering kan føre til fysiske helseproblemer som søvnløshet, fordøyelsesproblemer, og til og med hjerteproblemer på grunn av den konstante stressen.

– Tap av arbeid eller utdanningsmuligheter: Ofre for trakassering på arbeidsplassen eller i skolemiljøer kan oppleve tap av muligheter og karriere progresjon.

– Sosial isolasjon: Trakassering kan gjøre at ofrene isolerer seg fra venner og familie for å unngå videre trakassering.

– Økonomiske konsekvenser: Ofre kan lide økonomiske tap som følge av trakassering, for eksempel tap av inntekt eller rettslige kostnader.

– Tap av livskvalitet: Trakassering kan føre til en betydelig reduksjon i offerets generelle livskvalitet.

Mobbing kan føre til at noen tar sitt eget liv. Det er lovlig å begå selvmord i Norge. Men å være med på å gjøre at noen begår selvmord kan gi lovens strengeste straff. Ifølge politiforum.no tar 500-600 livet sitt hvert år i Norge. Hvis ca 1% av de begår selvmord på grunn av mobbing, vil det si 5-6 personer. Trakassering eller mobbing på arbeidsplassen har også ført til at 135 000 nordmenn går rundt med selvmordstanker. Denne nrk.no studien har også vekket internasjonal oppsikt.

Samfunnet lider også når trakassering får feste. Da er det viktig å finne ut hva trakassering definisjon er slik at man kan påvirke. Trakassering fører til divisjoner, skaper et utrygt miljø og hindrer samfunnet i å fungere som en enhet. Derfor er det avgjørende å bekjempe trakassering på alle nivåer.

Forebygging av trakassering

Begrepet forebygging refereres til forbedring av tiltak som har som mål å unngå forekomsten av trakassering. Slike tiltak kan inkludere kampanjer for å fremme ønskede holdninger og utvikling av retningslinjer. Andre mulige handlinger kan involvere et internt system for rapportering av trakassering og klager. Det er viktig for de ansvarlige å tydeliggjøre at trakassering er fullstendig uakseptabelt, samt å informere om de potensielle konsekvensene det kan ha både for enkeltpersoner og arbeidsmiljøet. Både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet gir veiledning om lovfestede restriksjoner mot trakassering og kan bistå i å implementere disse.

Videre kan de som engasjerer seg i trakassering, også holdes ansvarlige i henhold til straffelovens bestemmelser om hensynsløs atferd. Her er noen måter trakassering kan forebygges:

1. Utdanning og bevissthet: Utdanning er nøkkelen til å forstå konsekvensene av trakassering og hvordan den kan unngås. Skoler, arbeidsplasser og samfunn bør tilby opplæring og bevisstgjøring om trakassering.

2. Implementere klare retningslinjer: Arbeidsplasser og skoler bør ha tydelige og håndhevbare retningslinjer som forbyr trakassering. Alle ansatte og studenter bør være klar over disse retningslinjene.

3. Fremme inkluderende miljøer: Inkluderende miljøer som verdsetter mangfold og respekt for alle, bidrar til å redusere trakassering. Dette kan oppnås ved å oppmuntre til dialog og samarbeid på tvers av ulikheter.

4. Følg opp og håndhev retningslinjer: Når trakassering blir rapportert, må det tas på alvor, og retningslinjene må håndheves konsekvent. Dette sender en sterk melding om at trakassering ikke tolereres.

5. Støtte ofre: Det er viktig å tilby støtte til ofre for trakassering, enten det er psykologisk, juridisk eller annen form for bistand. Dette kan bidra til å redusere konsekvensene av trakasseringen.

6. Rollemodeller og lederskap: Ledere, kjendiser og offentlige personer bør opptre som positive rollemodeller og fordømme trakassering. Dette kan påvirke samfunnets holdninger og atferd.

Juridiske rammeverk mot trakassering

Mange land har innført juridiske rammeverk for å beskytte enkeltpersoner mot trakassering og forfølge de som trakasserer. Lovene har trakassering definisjon i tekstene, slik at definisjonen er klar. Disse lover varierer fra sted til sted, men de inkluderer vanligvis forbud mot trakassering der lover forbyr diskriminering på grunn av rase, kjønn, alder, religion, funksjonshemning, seksuell orientering og andre beskyttede kategorier. Seksuell trakassering som omfatter uønskede seksuelle kommentarer, handlinger eller berøringer. Retten til et trygt arbeidsmiljø, arbeidstakere har rett til et arbeidsmiljø som er fritt for trakassering. Ytringsfrihet og hatefulle ytringer, altså at lover balanserer ofte retten til ytringsfrihet med behovet for å beskytte enkeltpersoner mot hatefulle ytringer og trakassering.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Det er viktig å være klar over de juridiske rammene som gjelder i ditt område, og å søke juridisk bistand hvis du blir utsatt for trakassering.

Samfunnets rolle i å bekjempe trakasseringen

Bekjempelsen av trakassering er ikke bare en oppgave for lovgivere og myndigheter. Samfunnet som helhet har en viktig rolle å spille i å forebygge og håndtere trakassering. Her er noen måter samfunnet kan bidra.

Styrke fellesskapet: Sterke og samarbeidende fellesskap har en tendens til å være mindre tolerante overfor trakassering. Derfor bør samfunn oppmuntre til samarbeid og inkludering, der alle medlemmer blir verdsatt og respektert.

Oppmuntre til dialog: Å åpne opp for ærlige samtaler om trakassering er en viktig første skritt. Dette skaper bevissthet og forståelse rundt problemet, og gir mulighet til å diskutere løsninger som kan hjelpe med å bekjempe trakassering i alle dens former.

Gi støtte til ofre: Det er betydelig at samfunnet tilbyr støtte til ofre for trakassering. Dette kan ta form av rådgivning, juridisk bistand eller andre former for hjelp, for å sikre at de som er berørt, ikke står alene i sin kamp mot trakassering.

Motarbeide fordommer: Trakassering har ofte sitt opphav i fordommer og stereotyper. Derfor er det avgjørende at samfunnet aktivt arbeider med å motarbeide disse negative holdningene og fremme toleranse og aksept for mangfold og ulikheter.

Oppfordre til rapportering: Det er viktig å oppmuntre folk til å rapportere tilfeller av trakassering, slik at de kan håndteres på en passende måte. Dette hjelper med å sikre at trakassering blir avslørt og at tiltak kan tas for å stanse den og gi rettferdighet til ofrene. Samfunn bør opprette trygge og enkle måter for å melde fra om trakassering.

Trakassering er et stort samfunnsproblem

Denne teksten gir en god oversikt over trakassering, i tillegg til ulike former, konsekvenser, forebyggende tiltak, juridiske sider og samfunnets rolle i å redusere og forhåpentligvis bekjempe dette problemet. Antallet på nordmenn som blir trakassert på arbeidsplassen og som får selvmordstanker av det må reduseres for at det skal bli bedre miljø både på jobben og generelt. Trakassering, enten det er på arbeidsplassen eller i samfunnet generelt, tar mange former og påvirker enkeltpersoner og samfunnet negativt. De alvorlige konsekvensene av trakassering fører til psykiske og fysiske helseproblemer som kan påvirke arbeidsmuligheter og føre til sosial isolasjon. For å bekjempe dette, er tiltak som utdanning, tydelige retningslinjer, støtte til ofrene og motarbeiding av fordommer avgjørende. Samfunnet har en viktig rolle i å oppmuntre til dialog, støtte ofrene og oppfordre til rapportering av trakassering for å skape et tryggere og mer inkluderende miljø.

Aktuelt lovverk

I loven er trakassering definisjon ulik fra tekst til tekst. Nedefor har vi samlet noen av de viktigste og relevante lovene.

Likestillings- og diskrimineringsloven:

§ 6 Forbud mot å diskriminere

§ 13 Forbud mot å trakassere

Arbeidsmiljøloven:

§ 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

Straffeloven:

§ 185 Hatefulle ytringer

Om forfatteren

Privatetterforsker og sertifisert skriftgransker Thomas Mathiesen.

Mathiesen er daglig leder i Etterforsker1 Gruppen AS, sentralstyremedlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen for privatetterforskere. Mathiesen har bakgrunn fra IKT med hovedfokus på sikkerhet og mobilteknologi.

Mathiesen bistår klienter innen etterforskning, barnefordeling og skriftgransking.

Privatetterforsker og skriftgransker Thomas Mathiesen

Epost LinkedIn Facebook

Kontaktskjema

Kontakt oss helt gratis og uforpliktende. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Telefon: +47 21 60 81 78
Epost: post@etterforsker1.no

  (vi garanterer 100% diskresjon)

  Dagsrevyen reportasje om Etterforsker1

  Etterforsker1 på NRK Dagsrevyen
  NRK Dagsrevyen besøker Etterforsker1 Gruppen.

  InsiderFEM episode om Etterforsker1

  Etterforsker1 Insider TVNorge Marte Bratberg
  Discovery+ og Marte Bratberg ble med oss på jobb. Følg våre medarbeidere på Insider FEM.

  Privatetterforsker podcast

  Privatetterforsker podcast med Thomas Matheisen
  Hør Privatetterforsker Podden med Thomas Mathiesen på Spotify og Youtube. Kontakt oss hvis du har spørsmål du ønsker at vi tar opp.

  Hele verden

  Vi holder til i Norge, men vi reiser verden rundt for å etterforske for deg! Gjennom våre erfarne partnere har vi mulighet til å utføre tjenester i hele verden på kort varsel.

  24 timer i døgnet

  Våre 65 medarbeidere jobber både dag og natt for deg. Våre spanere er dine øyne og ører når du ikke er der selv.

  Trakassering definisjon